Kontakt / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Aale Ungdoms- og Idrætsforening

§1
Foreningens navn er Aale Ungdoms- og Idrætsforening.


§2
Foreningen har hjemsted i Hedensted kommune.


§3
Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastik- og ldrætsforening samt specialforbund under Dansk ldrætsforbund. Foreningen arbejde foregår i overensstemmelse med ovennævnte organisationers formålsparagraffer.


§4
Foreningens formål er gennem idrætsligt arbejde og arrangementer af anden art at samle og aktivere den lokale befolkning.


§5
Som medlem kan optages enhver, som deltager i foreningens virke.

Nye medlemmer skal indmeldes via vores hjemmeside, kvittering vil være udskrift fra Conventus.

Man kan meldes ind passivt.


§6
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder det påkrævet f.eks. ved kontingent restance, dog kan vedkommende indanke set for generalforsamlingen.

Udmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kasseren.

Bestyrelsen tager beslutning om nedsættelse af de udvalg, hvortil der skal vælges formænd på den ordinære generalforsamling.

5 medlemmer kan dog fremsætte forslag om nedsættelse af udvalg med samme varsel som evt. andre forslag skal være bestyrelsen i hænde før generalforsamling.

Såfremt der i enkelte år ikke lykkes at få samtlige udvalgsformænd valgt, er det bestyrelsens beslutning om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at få valgt manglende formænd.

Bestyrelsen tager beslutning om antallet af de suppleanter der skal vælges i forbindelse med valg af udvalgsformænd.

Bestyrelsen indkalder 1 til 2 gange årligt til fællesmøder, hvor det tilstræbes, at samtlige udvalgsformænd deltager, og hvor udvalgsbudgetter behandles.

Den enkelte udvalgsformand kan dog om nødvendigt alene indkalde til og deltage i bestyrelsesmøde.


§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes inden udgangen af januar.

Den indvarsles senest 8 dage før i lokalt blad.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamling, dog skal forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres ved indvarslingen. Stemmeret har alle foreningens medlemmer over 14 år ved personligt fremmøde.


§8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formand og udvalgsformænds beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse/suppleant.
  Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og væIges for 3 âr ad gangen.
  Hvert år afgår 1 medlem. Hvis der kan vælges 5 medlemmer, sidder man for 2 år af gangen. Hvert ulige år afgår 3 og hvert lige år afgår 2 medlemmer.
  I bestyrelsen skal der til enhver tid sidde 3 personligt myndige.
  Der vælges 1 suppleant, der ved evt. indtrædelse sidder det afgående medlems periode ud.
 6. Valg af udvalgsformænd, der sidder for en 1 årig periode samt evt. suppleanter.
 7. Valg af revisorer samt en suppleant.
  Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år.
 8. Eventuelt.


§9
Vedtægtsændringer kan foretages, når generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 stemmeflertal.


§10
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer skrifteligt fremsætter ønske derom overfor bestyrelsen med angivelse af det emne der ønskes behandlet.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, og senest en måned efter begæringens fremsendelse.


§11
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen som følger:

Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Klubben tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller kasseren. Kasseren kan sidde udenfor bestyrelsen, men med i økonomiske beslutninger eller overtage en plads i bestyrelsen. Kasseren vælges for 3 år af gangen ved 3 medlemmer og 2 år af gangen ved 5 medlemmer.


§12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 15. januar afgive driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 1. januar til revisorerne.

Bestyrelsen samt medlemmer hæfter ikke personligt.


§13
Bestyrelsen fastsætter årskontingent i samarbejde med udvalgsformænd.


§14
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget.

Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan opløsningen foretages ved 2/3 stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved opløsning fordeles foreningens midler ligeligt til de i § 3 nævnte organisationer.

 

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamlingen den 9. februar 2017.

Bethina Nielsen

Kirsten Rasmussen

Ditte Kyndesen

Beth Bank

Anja Jessen

ÅUI - Åle Ungdoms- og Idrætsforening